UDRUŽENJA OBRTNIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE

Izvješće o radu Udruženja za 2012. godinu

Objavljeno 11/05/2013 | u kategoriji NOVOSTI | od strane

Na području Grada Crikvenice i Općine Vinodolske poslovalo je u 2012.godini 635 obrtnika koji su bili organizirani u 7 sekcija i dvije podsekcije.

Udruženje obrtnika Crikvenica radilo je u 2012. godini prema Programu rada donesenom na Skupštini održanoj 27.prosinca 2011.godine, te u skladu sa svojim Statutom i Statutima Obrtničke komore PGŽ i Hrvatske obrtničke komore i Pravilnikom o materijalno financijskom poslovanju.

Udruženje je prije svega zastupalo, štitilo i promicalo interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave pri utvrđivanju mjera gospodarske politike, kao i pred tijelima državne uprave na taj način da je aktivno davalo primjedbe na odluke, zakone i pravilnike, koji su mu bili dostupni.

Radili smo na protoku informacija prema svojim članovima, tako da smo ih dnevno izvješćivali o zakonskim promjenama i raznim informacijama potrebnim za njihov kvalitetan rad.

Stručna služba našeg Udruženja pružala je obrtnicima tijekom cijele godine pomoć po pitanju otvaranja i poslovanja obrta, kao i rješavanju prigovora po komorskom doprinosu.

Pored toga Udruženje je redovno i pravovremeno obavljalo sve poslove i zadaće iz djelokruga HOK-a i POK-a .

Organizirali smo informatički tečaj za obrtnike kojega je polazilo 27 obrtnika.

Organizirali smo za sekciju frizera i kozmetičara seminar govorne komunikacije i vještine.

U suradnji sa Murvicom i tvrtkom Eko Adria održali smo edukaciju gospodarenje otpadom za ugostitelje i trgovce.

Bili smo suorganizatori predavanja o fiskalizaciji.

Pisali smo  dopise prema Gradu u svezi postavljanja suncobrana-prijelazna faza-prije uređenja trga. Predsjednik je u više navrata bio na sastancima sa Gradonačelnikom u svezi te problematike.

Uredili smo prostorije Udruženja; polakirali smo postojeće  parkete, ugradili novu stolariju i uredski ormar.

U 2012.godini održane su 2 redovne sjednice Skupštine.

Održano je 8 sjednica sekcija:

  • Sekcija ugostitelja održala je 1 sjednicu
  • Podsekcija koncesionara 2 sjednice
  • Sekcija frizera 3 sjednice
  • Sekcija intelektualno uslužnih djelatnosti1 sjednicu
  • Sekcija trgovaca 1 sjednicu

Najveći dio ukupnih aktivnosti Udruženje je obavljalo  putem Upravnog odbora koji je u 2012.godini održao 6 sjednica. Na sjednice je redovno pozivan i Nadzorni odbor koji je tako imao uvid u sve aktivnosti Udruženja.

Nadzorni odbor je 06.04.2012.godine održao svoju 3.sjednicu na kojoj je pregledana poslovna dokumentacija Udruženja, te je raspravljano izvješće o financijskom i materijalnom poslovanju Udruženja za 2011. godinu i Prijedlog Izvješća o radu Udruženja obrtnika Crikvenica za 2011. godinu.

Nadzorni odbor je svoje izvješće dao na 5.Sjednici Skupštine održanoj 24.svibnja 2011.godine.

Skupština Udruženja je na svojoj 5.Sjednici održanoj 31.svibnja 2012.godine prihvatila Prijedlog izvješća o financijskom poslovanju Udruženja i Prijedlog izvješća o radu Udruženja za 2011.godinu.

Na svojoj 06.Sjednici održanoj 21.prosinca 2012.godine prihvaćen je prijedlog Programa rada i  prijedlog Proračuna za 2012.godinu.

Iz svega navedenog vidljivo je da Udruženje nastoji prepoznati i štititi potrebe svojih članova, što mu je i osnovna zadaća uz napomenu da sami članovi moraju sudjelovati u problemima i unapređenju rada Udruženja po njihovim standardima i potrebama.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA:

Dean Barac

TAGS:

Comments are closed.